Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 22-23 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Nükleer Enerji Mühendisliği Youtube Tanıtım Videoları
Müdek Akreditasyonu
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir.
Tezler

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

NESRİN DOĞAN

1984

Su içerisinde nötron yavaşlama parametrelerinin ölçümü

Yüksek Lisans

MEHMET SAĞLAM

1995

Referans örgülerin ENDF/ B-VI, JEF-2.2 ve TENDL-3 verileri ile analizi
Analysis of Benchmark Lattices with ENDF/B-VI, JEF-2.2 and JENDL-3 Data

Yüksek Lisans

YİĞİT ÇEÇEN

2002

Neutronic calculations for research reactors via monte carlo
Araştırma reaktörleri̇ni̇n monte carlo i̇lenötroni̇k anali̇zi̇

Yüksek Lisans

OYA ÖZDERE GÜLOL

2007

Coated fuel particle integrity analysis
Kaplanmış yakıt parçacıklarının bütünlük analizi

Doktora

YİĞİT ÇEÇEN

2008

Monte carlo simulation in radiotherapy
Radyoterapide Monte Carlo benzeşimi

Doktora

SEFA KEMAL UZUN

2008

Coupled thermal hydraulics/neutronics analysis of nuclear reactors
Nükleer reaktörlerin termal hidrolik ve nötronik eş zamanlı analizi

Yüksek Lisans

REFİK KARAGÖZ

2008

CFD simulation of nuclear reactor fuel spacer element
Nükleer reaktör yakıt sabitleme elemanlarının HAD simülasyonu

Yüksek Lisans

MAHMUT NEDİM CİNBİZ

2008

Reaktif sistemlerde termal ve kinetik olayların sayısal modellenmesi
Numerical modelling of thermal and kinetik phenomena in reactive systems

Yüksek Lisans

ŞAMİL OSMAN GÜRDAL

2009

Multigroup cross-section generation by using Monte Carlo technique (MCNP code)
Monte Carlo tekniği kullanarak birden fazla grup tesir kesitlerinin üretilmesi

Yüksek Lisans

MEHMET TÜRKMEN

2009

Thorium utilization in ACR (Advanced CANDU Reactor) and CANDU-6
ACR (Gelişmiş CANDU Reaktörü) ve CANDU-6 reaktörlerinde toryum kullanımı

Yüksek Lisans

ALİ TİFTİKÇİ

2009

Simulation of radiation detection and measurement experiments
Radyasyon algılama ve ölçme deneylerinin benzetişimi

Yüksek Lisans

UFUK KORKMAZ

2010

Application of wall functions to Large Eddy simulations for channel flow at low and high Reynolds numbers
Düşük ve yüksek Reynolds sayılarında kanaldaki bir akışta duvar fonksiyonlarının Large Eddy simülasyonuna uygulanması

Yüksek Lisans

KORCAN KAYRIN

2010

Türkiye elektrik piyasasına nükleer kapasite ilavesinin piyasaya etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Investigation and analysis of the effects of nuclear capacity addition on the turkish electricity market

Yüksek Lisans

VEDA DUMAN

2010

A comprehensive experimental and computational analysis of pressure drop in pipes and fittings
Boru ve bağlantılarda çok amaçlı deneysel ve hesaplamalı basınç düşümü analizi

Yüksek Lisans

IRMAK ASLANTÜRK

2010

Computational fluid dynamics analysis of free/forced convection unit
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile doğal/zorlamalı konveksiyon ünitesinin incelenmesi

Yüksek Lisans

TUĞÇE GÜZEL

2010

Calculation of stress intensity factor of cracks in pressure vessel using finite elements method
Sonlu elemanlar metodu kullanılarak basınç kabındaki çatlaklarda stres yoğunluk faktörlerinin hesaplanması

Yüksek Lisans

HALUK ATAK

2010

Neutronic analysis of the accelerator driven systems
Hızlandırıcı sürümlü sistemlerin nötronik analizi

Yüksek Lisans

OSMAN ŞAHİN ÇELİKTEN

2011

Altıgen geometri nükleer reaktör kor modeli için nötronik hesaplamalar
Neutronic calculations for hexagonal geometry nuclear reactor core

Yüksek Lisans

ATİLLA YILDIZ

2011

TRISO kaplanmış parçacıkların termal ve mekanik analizi için sonlu elemanlar metodu ile kod geliştirilmesi
Code development with finite element method for thermal and mechanical analysis of TRISO coated particles

Yüksek Lisans

PINAR ÇANGAL

2011

Ağır parçacıklı konik taşkın yataklarda gaz karışımı
Gas mixing in conical spouted beds with heavy particles

Yüksek Lisans

HÜSEYİN AYHAN

2011

T-birleşim bölgesi yakınlarında sıcaklık salınımlarının modellenmesi
Modelling of temperature fluctuations near T-junction region

Yüksek Lisans

BUĞRA KILINÇ

2011

Numerical simulations of two - phase flows using two - fluid approach
Iki fazli akişlarin iki akişkan yaklaşimi ile sayisal modellemesi

Yüksek Lisans

AŞKIN GÜLER

2011

Rus tipi basınçlı su nükleer reaktörlerinin acil kor soğutma suyu sistemlerinin olasılıklı güvenlik analizinin yapılması
Probabilistic safety assessment of emergency core cooling system of water water pressurized nuclear power plant

Yüksek Lisans

SENEM ŞENTÜRK LÜLE

2012

Computational fluid dynamics studies for a spouted bed nuclear fuel coater
Taşkın yatak nükleer yakıt kaplayıcı için hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmaları

Doktora

FATMA BURCU TAŞ

2012

Buhar üreteci tüp kırılması kazası koşullarında nükleer yakıt güvenilirliğinin incelenmesi
Analysis of nuclear fuel reliability under steam generator tube rupture accident conditions

Yüksek Lisans

AHMET BURAK AKSOY

2012

Darbeli nötron deneylerinin zamana ve konuma bağlı Monte Carlo çözümlemeleri
Time and space dependent Monte Carlo analysis of pulsed neutron experiments

Yüksek Lisans

BERKİN TÜRKİZ PINARBAŞI

2012

Baloncuklu dikey akışa kanal daralmasının etkilerinin deneysel olarak incelenmesi ve modellenmesi
Experimental investigation and modeling of the effects of channel blockage on bubbly vertical flow

Yüksek Lisans

GÜRDAL GÖKERİ

2012

Modeling and simulation of X-rays radiotherapy
X-ışınları radyoterapisinin modellenmesi ve benzeşimi

Doktora

MİRAÇ BAHADIR ÖZTEMİZ

2013

Nükleer santrallerde yangından korunmanın önemi ve COMPBRN III kodu kullanılarak tipik bir dizel jeneratör odasında yangının modellenmesi
Importance of fire safety in nuclear power plants and modelling fire in a generic EDG room by COMPBRN III

Yüksek Lisans

MUHAMMET AYANOĞLU

2013

Süper kritik su reaktörlerinde alumina oluşturan östenitik çelik yakıt zarf malzemesinin radyasyon hasar parametrelerinin belirlenmesi
Determination of the radiation damage parameters of alumina forming austenitic stainless steels for super critical water reactor cladding

Yüksek Lisans

BANU BULUT ACAR

2013

Back-end nuclear fuel cycle options: Effects on high level waste management and disposal
Reaktör sonrası nükleer yakıt çevrimi seçenekleri: Yüksek aktiviteli atık idaresi ve tasfiyesi üzerindeki etkiler

Doktora

ERHAN ŞENLİK

2014

Kor içi yakıt yönetim kod sistemi geliştirilmesi
Development of in core fuel management code system

Yüksek Lisans

AÇELYA DENİZ GÖKSELKINAV

2015

Kullanılmış nükleer yakıt depolama kabının ısıl analizi
Thermal analysis of spent nuclear fuel storage cask

Yüksek Lisans

İLKEM AYDOĞAN

2015

Nötron dozimetrisinde B4C ile filtreli LiF-TLD100kullanımının incelenmesi
Investigation of LiF-TLD100 use with B4C filter in neutron dosimetry

Yüksek Lisans

MEHMET TÜRKMEN

2015

İTÜ TRIGA Mark II araştırma reaktörü delici ışınlama kanalının bnct uygulaması için tasarımı
Design of piercing beam port of ITU TRIGA Mark II research reactor for bnct application

Doktora

KEMAL DOĞAN

2015

VVER–1200 reaktöründe uzun süreli santral kararması nedeniyle kullanılmış yakıt havuzu kazasının radyolojik sonuçları
Consequences of spent fuel pool accident due to long term black out at VVER–1200

Yüksek Lisans

ALİ TİFTİKÇİ

2016

Nükleer reaktör soğutucu kanallarında akışın Lattice-Boltzmann yöntemi ile benzeşimi
Lattice-Boltzmann simulation of flow in nuclear reactor subchannels

Doktora

ŞAMİL OSMAN GÜRDAL

2016

Monte Carlo yöntemi ile optik uyarılmalı lüminesans dozimetri sistemlerinin benzeşimi
Simulation of optically stimulated luminescence dosimetry systems via Monte Carlo method

Doktora

ÖMER GÜNDÜZ

2016

TL dozimetre sistemlerinin olasılıklı yöntemlerle modellenmesi
Modelling of TL dosimetry systems by probabilistic methods

Doktora

ÖZLEM AKTAŞ ÖZÜLÜŞ

2016

Üçgen dizilimli nükleer yakıt demetleri için COBRA-TF kritik ısı akısı modellerinin değerlendirilmesi
Analysis of COBRA-TF critical heat flux models for triangular nuclear fuel assembly pitch

Yüksek Lisans

ANIL GÜRGEN

2016

Nükleer santral projeleri için insan kaynakları geliştirme planının hazırlanması
Preparation of human resources development plan for nuclear plant projects

Yüksek Lisans

HÜSEYİN AYHAN

2016

VVER tipi reaktörlerin pasif güvenlik sistemlerinin modellenmesi ve reaktör güvenliğine katkısının incelenmesi
Modeling of passive safety systems of VVER type reactors and analysis of the reactor safety contribution

Doktora

HALUK ATAK

2016

Foton sayar spektroskopik x-ışını görüntülemelerinin incelenmesi ve optimizasyonu
Investigation and optimization of photon counting spectroscopic x-ray imaging

Doktora

GÜLÇİN SARICI TÜRKMEN

2017

Isıl-nötronik etkileşimlerin yakıt elemanlarının tesir kesitlerine etkisi
Effect of thermal-neutronic coupling on the cross-sections of nuclear fuel

Yüksek Lisans

OSMAN ŞAHİN ÇELİKTEN

2017

Küçük modüler nükleer reaktörün 3-boyutlu tasarımı ve toryum kullanımı ile analizi
3D design and analysis of a small modular nuclear reactor with thorium utilization

Doktora

NURİ BEYDOĞAN

2017

Isıl-nötronik etkileşimlerin ve nükleer veri kütüphanelerindeki belirsizliklerin nötronik parametrelere etkisi
Effect of thermal-neutronic coupling and uncertanities in nuclear data libraries on neutronic parameters

Yüksek Lisans

LEVENT ÖZDEMİR

2017

PWR-CANDU6 birleşik yakıt çevrimi ve CANDU6'da uranyum+toryum kullanımı
PWR-CANDU6 combined fuel cycle and use of uranium+thorium in CANDU6

Doktora

AHMET KAĞAN MERCAN

2017

VVER reaktöründe toryum-uranyum yakıtların ısıl-hidrolik performans analizi
Thermal-hydraulic performance analysis of thorium-uranium fuels in VVER reactor

Yüksek Lisans

GENCER KONUR

2017

Isıl-nötronik etkileşimlerin uranyum-toryum içeren nükleer yakıt elemanlarının tesir kesitlerine etkisi
Effect of thermal-neutronic coupling on the cross-sections of uranium-thorium mixed nuclear fuel

Yüksek Lisans

MEHMET CEM TOKER 2020

 

Hidrojenin zircaloy-4 alaşımının mekanik davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi
The effect of hydrogen on the mechanical behavior of zircaloy-4 alloy

 

Yüksek Lisans